Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Obejmuje ona wszelkie zagadnienia związane z selekcją, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnowieniami i zalesieniami oraz pielęgnacją upraw i drzewostanów.

Ochrona lasu

Lasy są stale narażone na różne zagrożenia. Ze względu na rodzaj działających czynników możemy je podzielić na biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne.

Użytkowanie lasu

Pośród wielu funkcji jakie spełnia las, jako główną funkcję wymienić należy funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządza się na 10 lat, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpienia szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat.

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Goleniów teren dzierżawiony jest przez 6 kół łowieckich. Dzierżawcy obwodów, koła łowieckie przy ścisłym udziale służb leśnych zajmują się gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej.

Straż Leśna

Szkodnictwo leśne zalicza się do zespołu szkód antropogenicznych, związanych z działaniem człowieka w środowisku przyrodniczym, w tym środowisku leśnym. W działaniu tym człowiek jest czynnikiem sprawczym, negatywnym.