Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pośród wielu funkcji jakie spełnia las, jako główną funkcję wymienić należy funkcję gospodarczą, która nierozerwalnie związana jest z pozyskaniem surowca drzewnego.

Ilość pozyskiwanego drewna (etat) określana jest dla każdego nadleśnictwa w m3 według ściśle określonych kryteriów takich jak: gatunek, przyjęty wiek dojrzałości technicznej (wiek rębności), przyrost miąższości (wyliczona metodami statystycznymi ilość drewna corocznie odkładana w postaci słojów rocznych). Etat jest podstawowym wskaźnikiem określanym w planie urządzania lasu, dokumencie sporządzanym na 10 lat każdego nadleśnictwa.
Tak określony rozmiar pozyskania drewna pozwala prowadzić gospodarkę w sposób zapewniający trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania lasu.

Cięcia prowadzone  w lesie, w wyniku których pozyskuje się drewno, dzielą się na:

  • Cięcia rębne– prowadzone w drzewostanach dojrzałych a ich celem jest przebudowa i odtwarzanie drzewostanów.
  • Ciecia przedrębne– prowadzone w d-stanach młodszych klas wieku a ich zadaniem jest usuwanie z drzewostanu drzew szkodliwych i niepożądanych oraz promowanie cennych elementów drzewostanu.
  • Ciecia przygodne– ciecia jednostkowe w drzewostanach nie przewidzianych do użytkowania rębnego w których z przyczyn losowych nas tąpiła konieczność usunięcia drzew  chorych, obumierających, złomów, wywrotów itd.

Nadleśnictwo Goleniów prowadzi gospodarkę leśną na przeszło 22,5 tyś ha. pozyskując rocznie ok 100 tyś m3 rocznie.
Głównymi gatunkami pozyskiwanymi na terenie Nadleśnictwa są iglaste sosna i  świerk oraz z gatunków liściastych buk, olsza i dąb.
W roku 2013 w Nadleśnictwie Goleniów prowadzono cięcia przedrębne na całkowitej powierzchni liczącej 1466 ha w wyniku czego pozyskano 58,1 tyś m3 grubizny.
Ciecia rębne prowadzone były na powierzchni 173 ha na których pozyskano łącznie 34,8 tys m3 grubizy.
Z powodu działania huraganowych wiatrów które nawiedziły nadleśnictwo Goleniów w roku 2013 w wyniku cięć przygodnych pozyskano 2,8 tyś m3 surowca drzewnego.
Część drzew powalonych przez huragan  „Ksawery " uprzątana jest przez leśników do chwili obecnej.