ODBIORCY DETALICZNI ODBIORCY DETALICZNI

Ceny zbytu na drewno

Wywóz drewna zakupionego na asygnaty następuje:

  • w każdy poniedziałek, czwartek oraz piątek - w godzinach od 7.00 do 15.00 (godzina ustalona z klientem)

 

Decyzja nr  8

Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów
z dnia 7 lipca 2022 roku

W sprawie zmiany decyzji nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów
z dnia 11 stycznia 2022

w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych

 

ZG.805.1.2022

Na podstawie:

Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Art. 35 ust. 1; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług; § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 (znak: EM.800.4.2021); Decyzji nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2022 roku  w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych surowca drzewnego do celów opałowych (znak: EM.800.9.2022); Pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r.,  w sprawie tworzenia cennika detalicznego od II półrocze lipca 2022 roku (znak: EM.805.3.2022); Regulaminu sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Goleniów będącego załącznikiem 1
do Zasad Sprzedaży Drewna z dnia 11 stycznia 2022 roku (znak: ZG.800.1.2022)

 

postanawiam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych, stanowiący załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych zostaje podany do wiadomości publicznej poprzez: umieszczenie na tablicach ogłoszeń w holu nadleśnictwa i przed siedzibami leśnictw oraz udostępnienie na stronie internetowej Nadleśnictwa Goleniów.

§ 3.

          Traci moc Decyzja nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 11 lutego 2022 roku  w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych (znak: ZG.805.1.2021).

§ 4.

Decyzję otrzymują pracownicy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.