ODBIORCY DETALICZNI ODBIORCY DETALICZNI

Ceny zbytu na drewno

Wywóz drewna zakupionego na asygnaty następuje:

  • w każdy poniedziałek, czwartek oraz piątek - w godzinach od 7.00 do 15.00 (godzina ustalona z klientem)
  • kancelarie leśnictw wyposażone są w terminal płatniczy umożliwiający płatność kartą

 

Decyzja nr 11
Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych
ZG.805.3.2023
Na podstawie:
Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Art. 35 ust. 1; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 (znak: EM.800.4.2021); Decyzji nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych surowca drzewnego do celów opałowych (znak: EM.800.9.2022); Pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 16 czerwca 2023 r., w sprawie tworzenia cennika detalicznego na II półrocze 2023 roku (znak: EM.805.7.2023); Regulaminu sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Goleniów będącego załącznikiem 1 do Zasad Sprzedaży Drewna z dnia 11 stycznia 2022 roku (znak:ZG.800.1.2022)
postanawiam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych, stanowiący załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszej decyzji.
§ 2.
Cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych zostaje podany do wiadomości publicznej poprzez: umieszczenie na tablicach ogłoszeń w holu nadleśnictwa i przed siedzibami leśnictw oraz udostępnienie na stronie internetowej Nadleśnictwa Goleniów.
§ 3.
Traci moc Decyzja nr 1 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych (znak: ZG.805.2.2023).
§ 4.
Decyzję otrzymują pracownicy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§ 5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.