Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

"Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej."

     Mogą nimi być: "naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowi-ska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania." Na terenie Nadleśnictwa Goleniów posiadamy 3 użytki ekologiczne."

Źródło: Ustawa o ochronie przyrody

Wykaz użytków ekologicznych

Lp.

Nazwa Powierzchnia Cel ochrony Lokalizacja
1. Torfowisko
koło Krokorzyc
1,12 ha

Zachowanie cennego obiektu torfowiskowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Stepnica.

na północny zachód od miejscowości Krokorzyce, gmina Stepnica
2. Mszar koło Borowika 1,31 ha Zachowanie cennego obiektu torfowiskowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Przybiernów. na wschód od osady Borowik w kierunku drogi krajowej nr 3, gmina Przybiernów
3. Łozy nad Gowienicą 5,72 ha Ochrona cennego obszaru silnie podmokłych, zabagnionych łak oraz zadrzewień przylegajacych zachodnim krańcem do rzeki Gowienicy. Charakterystyczną cechą obszaru jest sukcesja lasu łęgowego związanego z ekosystemem rzeki. na północ od miejscowości Święta, gmina Goleniów
  Powierzchnia ogółem: 8,15 ha