Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Ustawa o ochronie przyrody

W Nadleśnictwie Goleniów znajduje sie jedno stanowisko dokumentacyjne - Góra Zielonczyn o powierzchni 1,32 ha, które powstało w wyniku eksploatacji kopalnianej. Celem ochrony zachowanie w formie odsłoniętego, w wyniku eksploatacji kopalnianej, zbocza "Góry Zielonczyn" z widocznymi w profilu piaskami pochodzenia morenowego oraz kemami fluwioglacjalnymi stadiału pomorskiego zlodowacenia bałtyckiego. 
Stanowisko dokumentacyjne - Góra Zielonczyn zlokalizowane jest na południowy wschód od miejscowości Zielonczyn, gmina Stepnica.