Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Natura 2000Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu.

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega ona na wyznaczeniu (według określonych kryteriów), a następnie skutecznym ochronieniu, określonych obszarów. Podstawą do tego stanowią dwie dyrektywy europejskie:  

  • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. tzw. Dyrektywa Ptasia, w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. W myśl tej dyrektywy tworzy się obszary specjalnej ochronyOSO.
  • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. tzw. Dyrektywa Siedliskowa,w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W myśl tej dyrektywy powołuje się specjalne obszary ochronySOO.
Zaproponowane i następnie uznane przez Komisję Europejską obszary SOO i OSO utworzą Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.
Obszary Natura 2000 wyznaczone w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Goleniów prezentuje poniższa tabela.
 
Zestawienie obszarów Natura 2000 na terenie Nadlesnictwa Goleniów

Lp.

Nazwa i kod obszaru

Typ obszaru

Powierzchnia (ha)

Obszaru Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa

Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa

1.

Łąki Skoszewskie

PLB320007

ptasi

9083,40

8417,91

1470,60

2.

Zalew Szczeciński

PLB320009

ptasi

47194,57

9887,00

-

3.

Ostoja goleniowska

PLH320013

siedliskowy

8418,97

3174,66

2451,92

4.

Ujście Odry i Zalew Szczeciński

PLH320018

siedliskowy

52611,99

15224,25

620,12

5.

Uroczysko w Lasach Stepnickich

PLH320033

siedliskowy

2749,74

2749,74

2405,97

6.

Puszcza Goleniowska

PLB320012

ptasi

25039,24

16987,44

10603,80

Rzeczywista powierzchnia obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Goleniów wynosi 12 979,12 ha, co stanowi 56,7% ogólnej powierzchni nadleśnictwa.