Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż sadzonek

DECYZJA NR 2

Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów

z dnia 07 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia cenników na sadzonki

znak: KF.805.1.2022

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275), w związku z § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe) oraz § 2, § 4.3., § 5.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692), Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie jednolitych zasad ewidencjonowania kosztów produkcji szkółkarskiej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz ustalania kosztów produkcji sadzonek metodą rachunku ciągnionego, znak spr.: ZG-7171/1/08 ze zm. wprowadzonymi Zarządzeniem nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2009 r., znak spr.:                  ZG- 7171/5/09 – postanawiam, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadzam niniejszym do stosowania:

1) Cennik na sadzonki dla odbiorców detalicznych – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji;

2) Cennik na sadzonki sprzedawane do innych nadleśnictw oraz do rozliczeń z budżetem państwa – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Decyzji;

3) Cennik na sadzonki stosowany do obciążenia wartością sadzonek kont kosztów odnowień, zalesień, poprawek i podszytów (wewnątrz nadleśnictwa) – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Decyzji.

  1. Cennik na sadzonki dla odbiorców detalicznych zostaje podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa i w kancelarii Leśnictwa Olszanka oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa.

§ 2.

Tracą moc:

  1. Decyzja nr 3 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sadzonki (znak: KF.805.1.2021).

  2. Decyzja nr 26 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sadzonki (znak: KF.805.2.2021).

  3. Decyzja nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia cenników na sadzonki (znak: KF.805.3.2021).

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Decyzję otrzymują pracownicy zgodnie z rozdzielnikiem, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej decyzji.