Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona przed szkodnikami

W celu uniknięcia zagrożeń mogących w decydujący sposób wpłynąć na stan zdrowotny drzewostanu leśnicy corocznie monitorują drzewostany w celu uzyskania szybkiej diagnozy zagrożeń jakie mogą wystąpić. Każdego roku przeprowadza się zabiegi mające na celu zachować trwałość lasu oraz zwiększać sukcesywnie jego odporność na różne czynniki.

Zagrożenia, które w istotny sposób mogą wpłynąć na spadek naturalnej odporności lasu można zakwalifikować następująco:

  • - biotyczne
  • - abiotyczne
  • - antropogeniczne

Na terenie Nadleśnictwa corocznie weryfikuje się stan zagrożenia terenów leśnych wraz ze stosowaniem profilaktyki mającej na celu szybką reakcję w chwili wystąpienia zagrożenia.
W głównej mierze zwracana jest uwaga na szkodniki pierwotne takie jak: brudnica mniszka, zawisak borowiec, strzygonia choinówka, poproch cetyniak i boreczniki. Prace prognostyczne polegają np.: na liczeniu samic brudnicy mniszki czy jesiennych poszukiwaniach zimujących w glebie stadiów szkodników.
Corocznie w drzewostanach starszych klas wieku usuwane są drzewa zasiedlone przez gatunki owadów uszkadzających drewno – posusz. Podstawowym gatunkiem zagrażającym drzewostanom świerkowym jest m. in. kornik drukarz.
Największym znaczeniem w Nadleśnictwie maja szkody powodowane przez zwierzynę płową. W celu zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem stosowane są grodzenia zabezpieczające. Jest to na dzień dzisiejszy najskuteczniejszy sposób zabezpieczania upraw lecz bardzo kosztowny.
Kolejnym z czynników mogącym wpłynąć na stan zdrowotny drzewostanów są pożary lasu. W roku 2013 odnotowano sześć przypadków zdarzeń pożarowych na terenie leśnym. Z ustawy o lasach wynika m.in., że w lasach i 100m od nich nie można używać otwartego ognia…, co często jest przyczyną powstania pożarów lasu ze względu na ogień przemieszczający się z terenów łąk na powierzchnię zadrzewioną.
Z przeprowadzonej statystyki przyczyn powstania pożarów lasu główną z przyczyn jest nieostrożność dorosłych.

Aktualności Aktualności

Powrót

NABYWANIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

NABYWANIE LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Goleniów informuje, że jest zainteresowane nabyciem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia – na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności
w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Poniżej, w załączniku, zamieszczono krótki przewodnik dotyczący zasad obowiązujących przy nabywaniu gruntów.                                        

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI PROSZONE SĄ
O KONTAKT Z NADLEŚNICTWEM GOLENIÓW

tel. 91 418 28 56

 adres e-mail: goleniow@szczecin.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania


Polecane Polecane