Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat FSC®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC®- Forest Stewardship Council®.
Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.
Certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2024 roku.

 

 

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ceny zbytu na drewno

Ceny zbytu na drewno

Wywóz drewna zakupionego na asygnaty następuje:

  • w każdy poniedziałek, czwartek oraz piątek - w godzinach od 7.00 do 15.00 (godzina ustalona z klientem)

 

Decyzja nr  1

Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów
z dnia 9 stycznia 2023 roku
w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych

ZG.805.2.2023

Na podstawie:

Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach Art. 35 ust. 1; Ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług; § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 (znak: EM.800.4.2021); Decyzji nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2022 roku  w sprawie wytycznych kierunkowych wspierających możliwości nabywania przez konsumentów – odbiorców indywidualnych surowca drzewnego do celów opałowych (znak: EM.800.9.2022); Pisma Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 3 stycznia 2023 r., w sprawie tworzenia cennika detalicznego
na I półrocze 2023 roku (znak:
EM.805.1.2023); Regulaminu sprzedaży detalicznej
w Nadleśnictwie Goleniów będącego załącznikiem 1 do Zasad Sprzedaży Drewna z dnia 11 stycznia 2022 roku (znak:ZG.800.1.2022)

 

postanawiam, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych, stanowiący załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Cennik na surowiec drzewny dla odbiorców detalicznych zostaje podany do wiadomości publicznej poprzez: umieszczenie na tablicach ogłoszeń w holu nadleśnictwa i przed siedzibami leśnictw oraz udostępnienie na stronie internetowej Nadleśnictwa Goleniów.

§ 3.

          Traci moc Decyzja nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Goleniów z dnia 7 lipca 2022 roku  w sprawie cen zbytu na drewno dla odbiorców detalicznych (znak: ZG.805.1.2022).

§ 4.

Decyzję otrzymują pracownicy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej decyzji.

§ 5.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.